Leerplicht en verlof

Leerplicht

In de leerplichtwet van 1994 staan de wettelijke bepalingen van de leerplicht in Nederland. De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand, volgend op die waarin het kind de leeftijd van vijf jaar bereikt. De wet geeft aan dat er op de leerplichtregeling een uitzondering gemaakt  kan worden voor een “vermoeide” kleuter. De regeling bestaat hierin dat een vijfjarige kleuter nog vijf uur per week thuis mag blijven zonder toestemming van de directeur en vijf uur met toestemming van de directeur. In totaal kan er dus tien uur worden afgeweken van de leerplichtregel. Deze uren mogen niet opgespaard worden voor een extra vakantie.
 

Verlof

Ten aanzien van verlof buiten de schoolvakanties zijn, conform de regelgeving, door de directies van SKOV afspraken gemaakt. In principe kan extra verlof gegeven worden:
  • wegens bepaalde familie omstandigheden
  • wegens medische redenen
  • wegens de specifieke aard van het beroep en de verplichtingen die dit beroep met zich meebrengt, van een van de ouders
U kunt bij de directeur een formulier opvragen om een gemotiveerd schriftelijk verzoek te doen met vraag om verlof buiten de schoolvakanties. Dit verlof mag slechts een keer per schooljaar worden gegeven. In de eerste twee weken van het schooljaar mag geen verlof gegeven worden. Ten aanzien van een bezoek aan een arts, e.d. volstaat een mededeling aan de school. Wij verwachten van ouders dat ze dergelijke afspraken indien mogelijk buiten schooltijd plannen. De afwezigheid van kinderen vergt voor leerkrachten extra alertheid bij planning van instructies en toetsen. Van extra verleend verlof wordt een registratie bijgehouden.
 

Luxe verzuim 

Om het ongeoorloofd verzuim van leerlingen in het basisonderwijs tegen te gaan, heeft het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost ons verzocht onderstaande tekst aan alle ouders kenbaar te maken.
 
“Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.”

Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is kunt u dit tussen 08.00 en 08.25 uur te melden, dit kan alleen telefonisch, niet via de mail of via Parro.