Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Aan een school is een medezeggenschapsraad verbonden. De taken en bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad (MR) zijn in de volgende categorieën onder te verdelen:
1. Algemene taken en bevoegdheden;
2. Instemmingbevoegdheid;
3. Adviesbevoegdheid.
 
De bevoegdheid voor een aantal van deze taken is voor de personeels- en oudergeleding verschillend. 

In de MR praten en beslissen ouders mee over het beleid van de school. Op de Antoniusschool bestaat deze raad uit twee vertegenwoordigers van de ouders en twee vertegenwoordigers van de leerkrachten. De MR overlegt met de directie. Daarbij wordt onder andere gesproken over de inzet van de middelen, het onderhoud van gebouwen en het vaststellen van vakanties/ vrije dagen. Maar ook over de inrichting van het onderwijs op de school. Via de MR kunnen ouders hun stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Bij de start van het huidige schooljaar zijn er twee vacatures voor de MR ontstaan. Voor zowel de ouder- als personeelsgeleding bestaat een vacature. Wanneer nieuwe kandidaten zich melden kan de MR weer worden uitgebreid tot de volle sterkte.  Momenteel hebben Ceciel Gooren en Claudia van der Looy namens de personeelsgeleding en Marion Zijlema namens de oudergeleding zitting in de MR.

Lijn
Lijn
omdat het ook ánders kan!