De Visie

De visie van de school  

Onze school is onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek (SKOV). Wij delen de visie van SKOV op het onderwijs. Samen met onze collega’s in Holthees, Vortum-Mullem, Overloon en Vierlingsbeek, staan wij voor: 

“de educatieve ontwikkeling van kinderen tot zelfverantwoordelijke lerende burgers die zichzelf (leren) kennen, erkend worden om wie ze zijn en hun eigen talenten blijvend kunnen ontwikkelen in een snel veranderende maatschappij”.

Om de visie van SKOV op onze school te realiseren, hebben we een eigen missie en visie geformuleerd om richting te geven aan het realiseren van het beoogde onderwijs in Maashees:

Onze missie:

We willen een school zijn waar kinderen worden gestimuleerd en uitgedaagd om zich, naar hun eigen kunnen en persoonlijke interesses, te ontwikkelen binnen een betekenisvolle leeromgeving, door van en met elkaar te leren.

Onze visie:

Kinderen ontwikkelen zich en leren kennis en vaardigheden door:
• een goed en breed onderwijsaanbod;
• effectieve instructie;
• bekwame leerkrachten;
• een rijke en veilige leeromgeving;
• met en van elkaar te leren;
• goede (zelf-)reflectie op het eigen leerproces.

De schoolontwikkeling

De afgelopen jaren is er sprake van een afname van het aantal leerlingen. De komende jaren verwachten we dat het leerlingaantal stabiliseert rond de 45 leerlingen.
Om de missie en visie van de school te kunnen realiseren zijn we enige jaren geleden al begonnen met het omvormen van het onderwijs van een leerstofjaarklassensysteem naar een meer kindgericht systeem. Enerzijds ingegeven door de krimp, anderzijds door het voortschrijdend inzicht in het werkveld van het basisonderwijs. Groepsgewijs lesgeven volgens een gestandaardiseerd lesaanbod, gericht op de gemiddelde leerling, is minder effectief dan een lesaanbod dat gericht is op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling.
Daarom hebben wij ervoor gekozen om ons onderwijs in te richten volgens de principes van het kindgericht onderwijs (KGO) om onze doelen te kunnen realiseren.
Het nieuwe team heeft kindgerichte wegwijzers geformuleerd waar doelen en acties die daarbij horen aan worden gekoppeld. De wegwijzers hebben een plek in ons jaarplan, verbeterplan en in de schoolgids.

Het gaat voor dit schooljaar om de volgende wegwijzers:
'Rust en ruimte binnen kaders' > Verbeteren van het klassenklimaat
'Kindgericht spellingsonderwijs' > Spellingaanbod volgens leerlijnen

Lijn
Lijn