Klachtenregeling

De klachtenregeling

Ondanks de positieve intenties van iedereen die betrokken is bij onze school, kunt u als ouder ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, eerst de leerkracht aan te spreken. Als dit niet leidt tot een oplossing, dan kan de kwestie aan de directeur worden voorgelegd. Als u er ook met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u contact opnemen met de algemeen directeur. Mochten deze mogelijkheden geen oplossing bieden, dan kunt u zich wenden tot een van de interne contactpersonen (teamlid of ouder) op de eigen school. Deze begeleidt u verder in de klachtenprocedure SKOV. Werkwijze, namen en telefoonnummers staan in “Klachtenregeling Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek”.

De interne contactpersoon
Op elke school binnen onze Stichting zijn 2 contactpersonen aangesteld. Een ouder en een leerkracht. Dit betekent niet dat u als ouder naar de oudercontactpersoon moet en de leerkracht naar de leerkrachtcontactpersoon. U bent vrij in uw keuze. De interne contactpersoon zal samen met u beoordelen om al dan niet de externe vertrouwenspersoon in te schakelen. Voor onze school zijn de volgende interne contactpersonen benoemd:
Ouder: Helga Verhappen  (0478-636448)
Leerkracht:  Inge Thielen
 
De externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon gaat eerst na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Mocht de vertrouwenspersoon tot de conclusie komen dat dit niet wenselijk is, dan gaat deze na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de landelijke klachtencommissie. Verder begeleidt de vertrouwenspersoon de klager desgewenst bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding.
De externe vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen is te bereiken via:

GGD Hart voor Brabant
Team Preventie Macht Misbruik (PMM)
Postbus 3024
5003 DA Tilburg
Telefoon: 073 640 40 90
 
De klachtencommissie wordt gevormd door de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Dit is een samenwerkingsverband van alle landelijke klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies, o.a. ingesteld door en voor het katholiek onderwijs.

Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: 070 392 55 08
Zie voor meer informatie de website